HP Officejet Pro 8500 Yardım

background image

OFFICEJET/OFFICEJET PRO

Píručka Začínáme aplikace
HP Digital Solutions

HP Digital Solutions – alapvet
tudnivalók kézikönyve

Úvodná príručka k nástrojom
HP Digital Solutions

HP Dijital Çözümler Başlangıç
Kılavuzu

       HP Digital
Solutions (    HP)

Priručnik za početak korištenja
HP Digital Solutions

Ghid cu noiuni de baz pentru
HP Digital Solutions

Priročnik Prvi koraki za brezžični
vmesnik

background image

Copyright Information
© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is

prohibited, except as allowed under the copyright laws.
The information contained herein is subject to change without notice.
The only warranties for HP products and services are set forth in the express

warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained

herein.
Trademark credits

Microsoft

®

and Windows

®

are U.S. registered trademarks of Microsoft

Corporation.

Edition 1, 2/2009

background image

Obsah

3

Česk

y

Nastavení aplikace HP Digital Solutions ........................................................................... 4

K čemu slouží aplikace HP Digital Solutions? ................................................................. 4
Jak nastavit aplikaci HP Digital Solutions? ..................................................................... 5

Nastavení archivační funkce HP Direct Digital Filing .......................................................... 6

Nastavení funkce Skenování do sít’ové složky ............................................................... 6
Nastavení funkce Skenování do elektronické pošty ......................................................... 7

Nastavení funkce Digital Fax HP ..................................................................................... 8
ešení problém s aplikací HP Digital Solutions................................................................. 9

ešení problém s funkcí HP Direct Digital Filing ............................................................ 9
ešení problém s funkcí Digital Fax HP...................................................................... 11

Vestav ný webový server (EWS) ................................................................................... 12
Prohlášení o omezené záruce Hewlett-Packard................................................................ 13

Obsah

Bezpečnostní informace

Pi používání tohoto produktu vždy dodržujte bezpečnostní
pedpisy, aby se zamezilo nebezpečí zran ní v d sledku
požáru nebo poran ní elektrickým proudem.

1. Pozorn si pečt te všechny pokyny obsažené v dokumentaci

dodané k zaízení.

2. K pipojení napájení pro tento produkt používejte výhradn

uzemn nou elektrickou zásuvku. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka
uzemn na, pora te se s kvalifikovaným elektromechanikem.

3. Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu.
4. Ped čist ním odpojte tento produkt ze zásuvky.
5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto zaízení v blízkosti vody nebo

pokud máte vlhké ruce.

6. Instalujte produkt bezpečn na stabilní povrch.
7. Zaízení instalujte na chrán ném míst , kde nem že dojít k

poškození zaízení, k zakopnutí o pívodní kabel nebo k poškození
kabelu.

8. Pokud zaízení nefunguje normáln , viz “Údržba a odstra ování

problém ”.

9. Uvnit zaízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl

sám opravit. S požadavky na servis se obrat’te na kvalifikované
pracovníky servisu.

10.Používejte jen sít’ový adaptér nebo baterii, které byly dodány

se zaízením.

Poznámka: Inkoust v kazetách se v rámci tiskového procesu používá
r znými zp soby, včetn inicializace, která pipravuje zaízení
a kazety pro tisk, a čišt ní tiskových hlav, které čistí tiskové trysky,
aby inkoust mohl plynule proudit. Krom toho z stane v použité kazet
ješt určité malé množství inkoustu. Další informace najdete na adrese
www.hp.com/go/inkusage.

background image

Nastavení aplikace HP Digital Solutions

4