HP Officejet Pro 8500 Hjälp

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Användarhandbok

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One-serien

Användarhandbok

background image

Copyright-information

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Meddelanden från Hewlett-
Packard

Informationen i detta dokument kan
komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande.
Med ensamrätt. Detta material får inte
reproduceras, anpassas eller
översättas utan föregående skriftligt
tillstånd från Hewlett-Packard, förutom
vad som är tillåtet enligt lagen om
upphovsrätt.
De enda garantier som gäller för HP-
produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting
i det här dokumentet ska tolkas som
en ytterligare garanti. HP ansvarar
inte för tekniska eller redaktionella fel
eller utelämnanden i detta dokument.

Tillkännagivanden

Windows och Windows XP är
registrerade varumärken i USA som
tillhör Microsoft Corporation. Windows
Vista är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.

Minneskortet Secure

Digital kan inte användas med
produkten. Logotypen SD är ett
varumärke som tillhör dess ägare.

Säkerhetsinformation

Minska risken för skada genom att
alltid följa säkerhetsanvisningarna.
1. Läs noga alla anvisningar i den
dokumentation som medföljer enheten.
2. Endast jordade eluttag får
användas när den här produkten
ansluts till en strömkälla. Om du är
osäker på om uttaget är jordat ska du
kontrollera detta med en behörig
elektriker.
3. Följ alla varningar och instruktioner
på produkten.
4. Koppla ur produkten från
vägguttaget innan du rengör den.
5. Installera eller använd inte
produkten i närheten av vatten eller
när du är blöt.
6. Installera produkten ordentligt på
en stabil yta.
7. Installera enheten så att sladden
inte kan skadas och så att ingen kan
trampa på eller snubbla på nätsladden.

8. Om produkten inte fungerar som
den ska finns information i

Underhåll

och felsökning

.

9. Det finns inga delar inuti skrivaren
som kan repareras av användaren.
Service ska endast utföras av behörig
personal.
10. Använd enbart den externa
nätadapter/det batteri som medföljer
enheten.