Pomocník služby HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Používateľská príručka

background image
background image

Zariadenie série HP Officejet Pro

8500 (A909) All-in-One

Používateľská príručka

background image

Informácie o autorských
právach

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Poznámky spoločnosti
Hewlett-Packard

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Všetky práva vyhradené.
Reprodukovanie, úpravy alebo
preklad tohto materiálu bez
predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard
sú zakázané, okrem prípadov
povolených autorskými zákonmi.
Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej
záruke, ktoré sa dodávajú spolu
s takýmito produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tejto
príručke nemožno považovať za
dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie
je zodpovedná za technické
a redakčné chyby alebo opomenutia
v tejto príručke.

Prehlásenie

Windows a Windows XP sú ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation registrované v USA.
Windows Vista je buď registrovaná
ochranná známka, alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo ďalších
krajinách.

Produkt podporujte

pamäťovú kartu Secure Digital. Logo
SD je ochrannou známkou
príslušného vlastníka.

Informácie o bezpečnosti

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto produktu vždy základné
bezpečnostné predpisy.
1. Prečítajte si všetky pokyny
uvedené v dokumentácii dodanej so
zariadením a pochopte ich.
2. Pri pripájaní tohto produktu k
napájaciemu zdroju používajte
výhradne uzemnenú elektrickú
zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka
uzemnená, nechajte ju preveriť
kvalifikovaným elektrikárom.
3. Dodržiavajte všetky upozornenia a
pokyny vyznačené na produkte.
4. Pred čistením odpojte tento produkt
z elektrických zásuviek.

5. Neinštalujte tento produkt ani ho
nepoužívajte v blízkosti vody alebo
keď ste mokrí.
6. Inštalujte produkt bezpečne na
stabilný povrch.
7. Zariadenie inštalujte na chránenom
mieste, kde nikto nemôže stúpiť na
niektorý z linkových káblov alebo oň
zakopnúť. Zabránite tak poškodeniu
linkového kábla.
8. Ak produkt nefunguje normálne,
pozrite si časť

Údržba a riešenie

problémov

.

9. Zariadenie neobsahuje žiadne
časti, ktoré by mohol opraviť
používateľ. Servis prenechajte na
kvalifikovaný servisný personál.
10. Používajte výlučne externý
napájací adaptér alebo batériu
dodanú spolu so zariadením.