HP Officejet Pro 8500 - Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów (tylko niektóre modele)

background image

Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów (tylko niektóre modele)

Aby wprowadzić symbol, np. *, naciskaj przycisk Symbole w celu przejrzenia listy
symboli. Poniższa tabela zawiera symbole, których można używać w numerach
faksów i telefonów, nagłówkach faksów oraz pozycjach szybkiego wybierania.

Dostępne
symbole

Opis

Dostępne podczas
wprowadzania następujących
elementów

*

Wyświetla symbol gwiazdki, gdy jest on
niezbędny podczas wybierania.

Nazwa nagłówka faksu, nazwy
i numery pozycji szybkiego
wybierania, numery faksów lub
telefonów oraz pozycje
monitorowania wybierania

-

Podczas automatycznego wybierania
urządzenie wprowadza pauzę między
cyframi numeru.

Nazwa i numer nagłówka faksu,
nazwy i numery pozycji szybkiego
wybierania oraz numery faksów
lub telefonów

( )

Wyświetla lewy lub prawy nawias w celu
oddzielenia numerów (np. numerów
kierunkowych), aby ułatwić ich
odczytanie. Symbole te nie mają wpływu
na wybieranie numeru.

Nazwa i numer nagłówka faksu,
nazwy i numery pozycji szybkiego
wybierania oraz numery faksów
lub telefonów

W

Użycie znaku W powoduje, że podczas
automatycznego wybierania urządzenie
czeka na sygnał wybierania przed
kontynuowaniem.

Numery szybkiego wybierania oraz
numery faksów lub telefonów

R

Użycie znaku R podczas
automatycznego wybierania ma takie
samo działanie jak użycie przycisku
Flash w telefonie.

Numery szybkiego wybierania oraz
numery faksów lub telefonów

+

Wyświetla znak plus. Symbol ten nie ma
wpływu na wybieranie numeru.

Nazwa i numer nagłówka faksu,
nazwy i numery pozycji szybkiego
wybierania oraz numery faksów
lub telefonów