HP Officejet Pro 8500 - Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką

background image

Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym
i automatyczną sekretarką
Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jaki faksy na tej samej linii i masz
podłączony modem komputerowy jak i automatyczną sekretarkę, ustaw urządzenie
zgodnie z opisem w tej części.

Uwaga Ponieważ modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co urządzenie,
nie jest możliwe równoczesne używanie modemu i tego urządzenia. Nie można na
przykład wysyłać faksów z urządzenia podczas używania modemu do wysyłania
poczty albo korzystania z Internetu.

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną
sekretarką

Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/ADSL
i automatyczną sekretarką

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną
sekretarką
Istnieją dwa różne sposoby ustawienia urządzenia do pracy z komputerem,
w zależności od liczby portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem
należy sprawdzić, czy komputer ma jedno czy dwa gniazda telefoniczne.

Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, konieczne będzie zakupienie
rozdzielacza równoległego, takiego jak na rysunku. (Równoległy rozdzielacz ma
jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego
rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który
ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)

Rysunek 10-10 Przykład rozdzielacza równoległego

Konfiguracja urządzenia do faksowania

167

background image

Jeżeli komputer ma jedno gniazdo telefoniczne, ustaw urządzenie tak, jak opisano
poniżej.

Rysunek 10-11 Widok urządzenia z tyłu

1

Ścienne gniazdko telefoniczne

2

Przewód telefoniczny podłączony do rozdzielacza równoległego

3

Rozdzielacz równoległy

4

Telefon (opcjonalnie)

5

Automatyczna sekretarka

6

Komputer z modemem

7

Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem
i podłącz go do portu 1-LINE
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla
telefonicznego do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji
geograficznej.

Aby ustawić urządzenie do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest
podłączony komputer z jednym portem telefonicznym
1.
Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia.
2. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem

telefonicznym. Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do
portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia.

3. Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdka telefonicznego w ścianie i podłącz ją

do portu oznaczonego 2-EXT z tyłu urządzenia.

Uwaga Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki bezpośrednio do
urządzenia, na automatycznej sekretarce mogą nagrać się dźwięki faksu
nadawcy, a urządzenie może nie odebrać faksu.

Rozdział 10

168

Konfiguracja i zarządzanie

background image

4. Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP, podłącz

jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego
jako 1-LINE z tyłu urządzenia.

Uwaga Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla
telefonicznego do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.
Jeśli urządzenie nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego
przy użyciu dostarczonego kabla, faksowanie może być niemożliwe. Jest to
specjalny przewód, który różni się od innych przewodów telefonicznych
dostępnych w domu czy biurze.

5. (Opcjonalne) Jeśli w automatycznej sekretarce nie ma wbudowanego telefonu,

możesz dla wygody podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do gniazda
OUT.

Uwaga Jeśli automatyczna sekretarka nie pozwala na podłączenie telefonu
zewnętrznego, można zakupić rozdzielacz równoległy (zwany także
rozgałęziaczem) i użyć go do podłączenia automatycznej sekretarki i telefonu
do urządzenia. Do tego typu połączeń można użyć standardowego kabla
telefonicznego.

6. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego

odbierania faksów w komputerze, należy wyłączyć to ustawienie.

Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie
wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie nie będzie mogło odbierać
faksów.

7. Włącz ustawienie Odbieranie automatyczne.
8. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej

liczbie dzwonków.

9. Zmień ustawienie Dzwon. do odebr. w urządzeniu na maksymalną liczbę

dzwonków obsługiwaną przez to urządzenie. (Wartość maksymalnej liczby
dzwonków różni się w poszczególnych krajach/regionach.)

10. Uruchom test faksu.

Uwaga Jeśli używasz komputera z dwoma portami telefonicznymi,
rozdzielacz równoległy nie będzie potrzebny. Możesz podłączyć automatyczną
sekretarkę do portu OUT z tyłu komputera.

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie
dzwonków, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie monitoruje rozmowę,
„nasłuchując” dźwięków faksu. Jeśli urządzenie wykryje sygnały nadchodzącego
faksu, wyemituje sygnały odbioru i odbierze faks. Jeśli sygnały faksu nie zostaną
wykryte, urządzenie przestanie monitorować linię i automatyczna sekretarka będzie
mogła nagrać wiadomość głosową.
W przypadku pojawienia się problemów z instalowaniem dodatkowego wyposażenia
należy skontaktować się z lokalnym operatorem telefonicznym lub producentem
w celu uzyskania dalszej pomocy.

Konfiguracja urządzenia do faksowania

169

background image

Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/ADSL
i automatyczną sekretarką

1

Ścienne gniazdko telefoniczne

2

Rozdzielacz równoległy

3

Filtr DSL/ADSL

4

Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem podłączony do portu
1-LINE z tyłu urządzenia
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla
telefonicznego do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji
geograficznej.

5

Modem DSL/ADSL

6

Komputer

7

Automatyczna sekretarka

8

Telefon (opcjonalnie)

Uwaga Niezbędny jest zakup rozdzielacza równoległego. Równoległy rozdzielacz
ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-
liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub
równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.

Rozdział 10

170

Konfiguracja i zarządzanie

background image

Aby ustawić urządzenie do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL
1.
Zamów filtr DSL/ADSL u dostawcy usług DSL/ADSL.

Uwaga Telefony podłączone w inny sposób do tej samej współdzielonej
domowej lub firmowej linii telefonicznej z usługą DSL/ADSL powinny być
podłączone do dodatkowych filtrów DSL/ADSL, w przeciwnym razie będą
słyszalne zakłócenia podczas połączeń głosowych.

2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem, podłącz

jeden koniec do filtru DSL/ADSL, a drugi koniec do portu oznaczonego jako
1-LINE z tyłu urządzenia.

Uwaga Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla
telefonicznego do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.
Jeśli urządzenie nie zostanie połączone z filtrem DSL/ADSL przy użyciu
dostarczonego kabla, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny
przewód, który różni się od innych przewodów telefonicznych dostępnych
w domu czy biurze.

3. Podłącz filtr DSL/ADSL do rozdzielacza.
4. Odłącz automatyczną sekretarkę od ściennego gniazdka telefonicznego i podłącz

ją do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia.

Uwaga Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki bezpośrednio do
urządzenia, na automatycznej sekretarce mogą nagrać się dźwięki faksu
nadawcy, a urządzenie może nie odebrać faksu.

5. Podłącz modem DSL do rozdzielacza równoległego.
6. Podłącz rozdzielacz równoległy do ściennego gniazda telefonicznego.
7. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej

liczbie dzwonków.

8. Zmień ustawienie Dzwon. do odebr. w urządzeniu na maksymalną liczbę

dzwonków obsługiwaną przez to urządzenie.

Uwaga Maksymalna liczba dzwonków zależy od kraju/regionu.

9. Uruchom test faksu.
Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie
dzwonków, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie monitoruje rozmowę,
„nasłuchując” dźwięków faksu. Jeśli urządzenie wykryje sygnały nadchodzącego
faksu, wyemituje sygnały odbioru i odbierze faks. Jeśli sygnały faksu nie zostaną
wykryte, urządzenie przestanie monitorować linię i automatyczna sekretarka będzie
mogła nagrać wiadomość głosową.
Jeśli tej samej linii telefonicznej używasz do połączeń głosowych, wysyłania faksów
i korzystania z modemu DSL, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować faks.
W przypadku pojawienia się problemów z instalowaniem dodatkowego wyposażenia
należy skontaktować się z lokalnym operatorem telefonicznym lub producentem
w celu uzyskania dalszej pomocy.

Konfiguracja urządzenia do faksowania

171