Pomoc usługi HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Podręcznik użytkownika

background image
background image

Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet Pro z serii 8500 (A909)

Podręcznik użytkownika

background image

Informacje dotyczące praw
autorskich

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Oświadczenia firmy
Hewlett-Packard

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, adaptacja lub
tłumaczenie tych materiałów nie jest
dozwolone bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Hewlett-Packard,
z wyjątkiem przypadków dozwolonych
w ramach praw autorskich.
Jedyne gwarancje, jakich HP udziela
na produkty i usługi, są określone
w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z takimi
produktami i usługami. Żadne
informacje tu zawarte nie mogą być
rozumiane jako zawierające
dodatkowe gwarancje. HP nie będzie
odpowiedzialne za błędy techniczne
czy edytorskie lub pominięcia zawarte
w dokumencie.

Znaki towarowe

Microsoft i Windows XP są
zarejestrowanymi w USA znakami
towarowymi firmy Microsoft
Corporation. Windows Vista jest
zarejestrowanym znakiem towarowym
lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w USA i/lub
innych krajach.

Karta pamięci Secure

Digital jest obsługiwana przez ten
produkt. Logo SD jest znakiem
towarowym należącym do
odpowiedniego właściciela.

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.
1. Należy przeczytać i przyswoić
sobie wszystkie instrukcje zawarte
w dokumentacji dostarczonej wraz
z urządzeniem.
2. Urządzenie należy podłączać tylko
do uziemionego gniazda prądu
elektrycznego. W razie braku
pewności, czy gniazdo elektryczne
jest uziemione, należy zasięgnąć
porady wykwalifikowanego elektryka.

3. Należy przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych
na produkcie.
4. Przed czyszczeniem należy
odłączyć urządzenie od gniazda
sieciowego.
5. Nie wolno instalować ani używać
tego produktu w pobliżu wody ani
mając mokre ręce.
6. Należy umieścić produkt na
stabilnej powierzchni.
7. Produkt należy zainstalować
w bezpiecznym miejscu, w którym
przewód zasilania nie będzie
narażony na uszkodzenie ani
nadepnięcie i w którym nie będzie się
można o niego potknąć.
8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo,
zobacz

Konserwacja i rozwiązywanie

problemów

.

9. Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Czynności serwisowe należy zlecać
wykwalifikowanym pracownikom
serwisu.
10. Należy używać wyłącznie
zasilacza zewnętrznego lub
akumulatora dostarczanych wraz
z urządzeniem.