HP Officejet Pro 8500 Hjelp

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Brukerhåndbok

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One-serien

Brukerhåndbok

background image

Copyright-informasjon

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Merknader fra Hewlett-
Packard Company

Opplysningene som fremkommer i
dette dokumentet kan endres uten
forvarsel.
Med enerett. Reproduksjon, tilpasning
eller oversetting av dette materialet er
forbudt uten skriftlig tillatelse på
forhånd fra Hewlett-Packard, med
unntak av det som er tillatt ifølge lover
om opphavsrett.
De eneste garantiene som
innrømmes for HP-produkter og -
tjenester er de som eksplisitt
fremkommer i garantierklæringene
som følger med slike produkter og
tjenester. Ingen deler i dette
materialet skal fortolkes som en
ekstra garanti. HP skal ikke holdes
ansvarlig for redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette
dokumentet.

Opphavsrett

Windows og Windows XP er
registrerte varemerker i USA for
Microsoft Corporation. Windows Vista
er et registrert varemerke eller et
varemerke for Microsoft Corporation i
USA og/eller andre land.

Secure Digital-

minnekortet støttes av produktet. SD
Logo er et varemerke tilhørende
eieren av det.

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du bruker dette
produktet, slik at du reduserer risikoen
for skader som skyldes brann eller
elektrisk støt.
1. Les gjennom og forsikre deg om at
du forstår alle instruksjonene i
dokumentasjonen som følger med
enheten.
2. Bruk bare et jordet elektrisk uttak
når du kobler dette produktet til en
strømkilde. Hvis du ikke vet om
uttaket er jordet, bør du spørre en
kvalifisert elektriker.
3. Observer alle advarsler og
anvisninger som produktet er merket
med.
4. Trekk stikkontakten til produktet ut
av vegguttaket før du rengjør
produktet.

5. Ikke plasser eller bruk dette
produktet i nærheten av vann eller når
du er våt.
6. Installer produktet slik at det står
stødig på et stabilt underlag.
7. Plasser produktet på et beskyttet
sted der ingen kan tråkke på eller
snuble i strømledningen, og der
strømledningen ikke kan bli skadet.
8. Hvis produktet ikke virker normalt,
ser du

Vedlikehold og feilsøking

.

9. Det finnes ingen deler inne i
produktet som kan betjenes av
brukeren. La service foregå av
kvalifisert servicepersonale.
10. Bruk bare den eksterne
strømadapteren/batteriet som følger
med enheten.