HP Officejet Pro 8500 Palīdzība

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Lietotāja rokasgrāmata

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One sērija

Lietotāja rokasgrāmata

background image

Informācija par
autortiesībām

© 2008 Autortiesības Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kompānijas Hewlett-
Packard paziņojumi

Šajā dokumentā ietvertā informācija
var tikt mainīta bez brīdinājuma.
Visas tiesības paturētas. Šī materiāla
reproducēšana, adaptēšana vai
tulkošana bez Hewlett-Packard
iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir
atļauts saskaņā ar autortiesību
likumiem.
Vienīgās HP produktiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
ietvertas garantijas paziņojumos, kas
pievienoti attiecīgajiem produktiem un
pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā
nevar tikt uzskatīts par papildu
garantiju nodrošinājumu. HP
neuzņemas atbildību par šeit
esošajām tehniskām un drukas
kļūdām vai izlaidumiem.

Paskaidrojumi

Windows un Windows XP ir ASV
reģistrētas Microsoft Corporation
preču zīmes. Windows Vista ir gan
reģistrēta preču zīme, gan Microsoft
Corporation preču zīme Savienotajās
Valstīs un/vai citās valstīs.

Ražojums atbalsta

Secure Digital atmiņas karti. SD
logotips ir īpašnieka tirdzniecības zīme.

Informācija par drošību

Lai mazinātu uguns vai
elektrotriecienu, izmantojot šo preci,
vienmēr ievērojiet galvenos drošības
nosacījumus.
1. Izlasiet un izprotiet visus
norādījumus, kas sniegti printera
komplektācijā iekļautajā
dokumentācijā.
2. Pievienojot produktu strāvas
avotam, izmantojiet tikai iezemētu
elektrības kontaktligzdu. Ja jūs
nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
3. Ievērojiet visus uz izstrādājuma
atzīmētos brīdinājumus un
norādījumus.
4. Pirms izstrādājuma tīrīšanas
atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
5. Neuzstādiet un neizmantojiet šo
izstrādājumu ūdens tuvumā vai tad, ja
pats esat slapjš.
6. Ierīci uzstādiet uz stabilas,
nekustīgas virsmas.

7. Novietojiet produktu aizsargātā
vietā, kur kabelim nevar uzkāpt vai to
aizķert un nav iespējama kabeļa
sabojāšana.
8. Ja ierīce nedarbojas kā parasti,
skatiet nodaļu

Apkope un problēmu

novēršana

.

9. Ierīces iekšpusē nav nevienas
detaļas, ko var apkopt pats lietotājs.
Uzticiet tehnisko apkalpošanu
kvalificētam personālam.
10. Izmantojiet tikai ierīces
komplektācijā esošo ārējo strāvas
adapteri/akumulatoru.