עזרה HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

background image
background image

תרדס

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One Series

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

)

C

(

תויוכז

םירצוי

תרבח

Hewlett-Packard

חותיפ

,

L.P

.

תועדוה

לש

Hewlett-Packard

Company

עדימה

ןלהלש

יושע

תונתשהל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

תלבק

תושר

דצמ

Hewlett-Packard

,

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

תדועתב

תוירחאה

תיוולנה

לכל

רצומ

תורישו

לש

HP

תטרופמ

שרופמב

תוירחאה

הדיחיה

לש

HP

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

וליאכ

אוה

הווהמ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םירצוי

Windows

ו

-

Windows XP

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation. Windows Vista

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

וא

ןמיס

ירחסמ

לש

Microsoft

Corporation

תוצראב

תירבה

ו

/

וא

תונידמב

תורחא

.

רצומה

ךמות

סיטרכב

ןורכיז

Secure Digital

.

וגולה

SD

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

וילעב

.

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

ןקתהל

.

2

.

שמתשה

קר

עקשב

למשח

קראומ

ידכ

רבחל

רצומ

הז

רוקמל

תקפסה

למשח

.

הרקמב

ךניאש

חוטב

םא

עקשה

קראומ

,

הנפ

יאלמשחל

ךמסומ

.

3

.

אלמ

רחא

לכ

תורהזאה

תוארוההו

תומושרה

לע

רצומ

הז

.

4

.

קתנ

רצומ

הז

למשחהמ

ינפל

יוקינ

.

5

.

ןיא

ליעפהל

תא

תספדמה

דיל

םימ

וא

םא

ךנה

בוטר

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

לע

חטשמ

ביצי

.

7

.

ןקתה

תא

תספדמה

םוקמב

ןגומ

,

ךכ

שיאש

אל

ךורדי

לע

לבכ

למשחה

וא

לקתיי

וב

,

לבכהו

ומצע

היהי

ןגומ

םיקזנמ

.

8

.

םא

תספדמה

הניא

תדקפתמ

תואיכ

,

האר

הקוזחת

ןורתפו

תויעב

.

9

.

תספדמה

הניא

הליכמ

םיקלח

םישרודה

לופיט

דצמ

שמתשמה

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

10

.

שמתשה

ךא

קרו

םאתמב

חתמה

/

הללוס

םיפרוצמה

ןקתהל

.

background image

ןכות