Abi HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Kasutusjuhend

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One tootesari

Kasutusjuhend

background image

Autoriõiguse teave

© 2008, autoriõigus Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company'
teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat
teavet võidakse muuta ilma sellest
ette teatamata.
Kõik õigused on reserveeritud.
Käesoleva materjali
reprodutseerimine, kohandamine või
tõlkimine on ilma Hewlett-Packard'i
eelneva kirjaliku loata keelatud, kui
seda ei näe ette autoriõiguse
seadused.
Ainsad HP toodete ja teenuste
garantiid on sätestatud otsestes
garantiiavaldustes, mis nende toodete
ja teenustega kaasnevad. Käesolevas
dokumendis avaldatut ei või mingil
juhul tõlgendada täiendava garantiina.
HP ei vastuta siin leiduda võivate
tehniliste või toimetuslike vigade ega
väljajättude eest.

Kaubamärgiteave

Microsoft, Windows ja Windows NT
on Microsoft Corporationi USA-s
registreeritud kaubamärgid. Windows
Vista on kas kaubamärk või Microsoft
Corporationi registreeritud kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes
riikides.

Seade toetab Secure

Digitali mälukaarti. SD Logo on selle
omaniku kaubamärk.

Ohutusteave

Seadme kasutamisel täitke alati
elementaarseid ohutusnõudeid, et
vähendada tulekahju- või elektrilöögi
ohtu.
1. Lugege läbi ja tehke selgeks kõik
printeri dokumentatsioonis olevad
juhendid.
2. Kasutage ainult maandatud
pistikupesa, kui ühendate toote
vooluallikaga. Kui te ei tea, kas
pistikupesa on maandatud, küsige
vastava kvalifikatsiooniga elektriku
käest.
3. Järgige kõiki tootele märgitud
hoiatusi ja juhiseid.
4. Enne seadme puhastamist lülitage
see vooluvõrgust välja.
5. Ärge paigaldage ega kasutage
seadet vee lähedal või märgade
kätega.
6. Paigutage seade turvaliselt kindlale
pinnale.

7. Paigaldage seade ohutusse kohta,
et keegi ei saaks juhtme peale astuda
või selle taha komistada ja et juhe ei
saaks kahjustada.
8. Kui seade ei tööta tavapäraselt, vt

Hooldus ja tõrkeotsing

.

9. Seadme sees olevaid osi ei saa
kasutaja ise hooldada ega parandada.
Pöörduge vastava väljaõppe saanud
hoolduspersonali poole.
10. Kasutage ainult seadme
komplektis olevat välist toiteadapterit/
akut.