Nápověda pro HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Uživatelská příručka

background image
background image

HP Officejet Pro řady 8500 (A909)

All-in-One

Uživatelská příručka

background image

Informace o autorských
právech

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Poznámky společnosti
Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, úpravy či překlad tohoto
dokumentu bez předchozího
písemného povolení společnosti
Hewlett-Packard jsou zakázány s
výjimkou případů povolených zákony
o autorských právech.
Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou výslovně
uvedeny v prohlášení o záruce, které
je každému z těchto produktů a
služeb přiloženo. Žádná ze zde
uvedených informací nezakládá nárok
na další záruky. Společnost HP není
zodpovědná za technické nebo
redakční chyby ani za opomenutí
vyskytující se v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Windows a Windows XP jsou
ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation registrované v
USA. Windows Vista je registrovaná
ochranná známka nebo ochranná
známka společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech
amerických a jiných zemích.

Paměťová karta Secure

Digital je tímto produktem
podporována. Logo SD je ochrannou
známkou příslušného vlastníka.

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy
dodržujte bezpečnostní předpisy, aby
se zamezilo nebezpečí zranění v
důsledku požáru nebo poranění
elektrickým proudem.
1. Pozorně si přečtěte všechny
pokyny obsažené v dokumentaci
dodané k zařízení.
2. K připojení napájení pro tento
produkt používejte výhradně
uzemněnou elektrickou zásuvku.
Pokud si nejste jisti, že je zásuvka
uzemněna, poraďte se s
kvalifikovaným elektromechanikem.
3. Dodržujte všechna varování a
pokyny vyznačené na produktu.
4. Před čistěním odpojte tento produkt
ze zásuvky.

5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto
zařízení v blízkosti vody nebo pokud
máte vlhké ruce.
6. Instalujte produkt bezpečně na
stabilní povrch.
7. Zařízení instalujte na chráněném
místě, kde nemůže dojít k poškození
zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel
nebo k poškození kabelu.
8. Pokud zařízení nefunguje
normálně, viz

Údržba a odstraňování

problémů

.

9. Uvnitř zařízení se nevyskytují
žádné části, které by uživatel mohl
sám opravit. S požadavky na servis
se obraťte na kvalifikované
pracovníky servisu.
10. Používejte jen síťový adaptér
nebo baterii, které byly dodány se
zařízením.