Помощ HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Ръководство за потребителя

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One Series

Ръководство за потребителя

background image

Информация за
авторските права

© 2008 Авторско право Hewlett-
Packard Development Company, L.P.

Бележки на Hewlett-
Packard

Информацията, съдържаща се тук,
подлежи на промяна без
предизвестие.
Всички права запазени.
Възпроизвеждането, адаптирането
или превода на този материал са
забранени без предварителното
писмено разрешение на Hewlett-
Packard, освен ако е разрешено
съгласно законите за авторското
право.
Единствените гаранции за HP
продукти и услуги са изложени в
изричните гаранционни условия,
придружаващи тези продукти и
услуги. Нищо от съдържащото се
тук не трябва да се схваща като
допълнителна гаранция. HP не
носи отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски,
съдържащи се в настоящото.

Декларации

Windows и Windows XP са
регистрирани в САЩ търговски
марки на Microsoft Corporation.
Windows Vista е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation в
САЩ и/или в други страни.

Продуктът поддържа

картите с памет Secure Digital.
Емблемата SD е търговска марка
на съответния си собственик.

Информация за
безопасността

Когато използвате този продукт,
винаги спазвайте основните мерки
за безопасност, за да намалите
риска от нараняване от пожар или
токов удар.
1. Прочетете и разберете всички
инструкции в документацията,
придружаваща устройството.
2. За свързване на продукта към
електрозахранването използвайте
само заземен електрически контакт.
Ако не знаете дали контактът е
заземен, се допитайте до
квалифициран електротехник.
3. Спазвайте всички
предупреждения и указания,
означени върху продукта.

4. Преди почистване изключвайте
този продукт от контакта на мрежата.
5. Не инсталирайте и не
използвайте този продукт в близост
до вода или когато сте мокри.
6. Инсталирайте продукта
надеждно върху стабилна
повърхност.
7. Инсталирайте продукта на
защитено място, на което никой не
може да настъпи или да се спъне в
захранващия кабел, и на което
захранващият кабел няма да се
повреди.
8. Ако продуктът не работи
нормално, вж.

Поддръжка и

отстраняване на неизправности

.

9. В продукта няма части, които да
се подменят от потребителя. За
сервиз се обръщайте към
квалифициран сервизен техник.
10. Използвайте само външния
захранващ адаптер/батерия,
предоставен с устройството.